پاپ فرانسیس از خبرنگاران خواست كه از انتشار اخبار جعلی خودداری كنند

پاپ فرانسیس از خبرنگاران خواست كه از انتشار اخبار جعلی خودداری كنند