کارزار جهانی اشرف نشانها در کشورهای مختلف و محکومیت رژیم آخوندی

کارزار جهانی اشرف نشانها در کشورهاي مختلف جهان

همبستگی ایرانیان آزاده با مردم  و محکوميت سرکوب و جنگ  افروزی ديکتاتوری آخوندی و سپاه تروريستی پاسداران