هشدار و پیام سرپرست امور خارجی عمان در تهران به رژیم

هشدار و پيام سرپرست امور خارجی عمان در تهران:  چنانچه رژیم ایران اقدام ستیزه جویانه در منطقه انجام دهد، آمریکا در حركت بسوي ماكزيمم فشار جدي است