به یاد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران-مسعود رجوی -۴خرداد۱۳۷۰

به یاد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران-مسعود رجوی -۴خرداد۱۳۷۰