قطر اعلام کرد فقط در زمینه اقلام غذایی و دارو با رژیم معامله دارد

قطر اعلام کرد فقط در زمینه اقلام غذایی و دارو با رژیم معامله دارد