وزارت خارجه فرانسه خواستار تحقیقات در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط اسد شد

وزارت خارجه فرانسه خواستار تحقیقات در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط اسد شد