وزیرخارجه آمریکا: تأکیدآمادگی نیروهای آمریکا در مقابله با تهدیدات رژیم ایران

وزیرخارجه آمریکا-تأکیدآمادگی نیروهای آمریکا در مقابله با تهدیدات رژیم ایران