بستن جاده توسط اهالی شهر غیزانیه در نزدیکی اهواز در اعتراض به نبود امکانات

بستن جاده توسط اهالی شهر غیزانیه در نزدیکی اهواز در اعتراض به نبود امکانات