مردم خشمگین زاهدان علیه قتل یک هموطن توسط رژیم با مزدوران درگیر شدند

مردم خشمگین زاهدان علیه قتل یک هموطن توسط رژیم با مزدوران درگیر شدند