پاسدار رشید بار دیگر به برهم زدن ثبات کشتیرانی در خلیج فارس تاکید کرد

پاسدار رشید بار دیگر به برهم زدن ثبات کشتیرانی در خلیج فارس تاکید کرد