رئیس جمهور آمریکا کشتار مردم بیگناه ادلب را محکوم کرد

رئیس جمهور آمریکا کشتار مردم بیگناه ادلب را محکوم کرد