گفتگو با عباس داوری -قسمت دوازدهم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت دوازدهم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

تاریخچه ایدئولوژی مجاهدین وچگونگی برگزیدن اسلام به عنوان تئوری مبارزه 

ازسوی مجاهدین ومباحثی که حول آن شکل گرفت پرداختیم.

درجلسه گذشته درمورد قانونمندیهای خدشه ناپذیری که قرآن نسبت چشم انداز

سرنگونی ظالمان وطغیانگران آمده ومتقابلا کسانیکه درمسیر توحید وتکامل

گام برمیدارند صحبت شد.

امروز نیز همرها هستیم با برادر عباس داوری تا فرازهای دیگری ازآن را بشنویم

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت یازدهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت نهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هشتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هفتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت ششم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت پنجم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

سخنرانی مریم رجوی به‌ مناسبت ۴خرداد۱۳۵۱ سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۴)

 

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۲)