تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات وتظاهرات غارت شدگان درتهران دراعتراض به چپالگری حکومت آخوندی

روز سه شنبه غارت شدگان موسسه حکومتی سکه ثامن، در مقابل دادسرای رژیم در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند

و عليه غارت و چپاول رژيم شعار سردادند

غارت شدگان موسسه حكومتي کاسپین و موسسه ثامن هم‌چنین علیه غارتگريهاي ايادي رژيم آخوندي، در خیابان فاطمی دست به اعتراض زدند.