اندازه متن
Aa Aa

فراخوان به محكوم كردن قتل فجيع زنداني

سياسي عليرضا شيرمحمدعلي

ضرورت تعيين هيات بين‌المللي براي بازديد

از زندانها و زندانيان سياسي

زنداني سياسي عليرضا شيرمحمدعلي 21ساله روز گذشته(دوشنبه 20خرداد) در زندان فشافويه

(زندان مركزي تهران بزرگ) در يك طرح جنايتكارانه از سوي رژيم آخوندي، با ضربات چاقو

به طرز فجيعي به قتل رسيد. مهاجمان دو تن از مزدوران رژيم در ميان مجرمان خطرناك بودند.

عليرضا شيرمحمدعلي از اهالي نازي‌آباد تهران از اواسط تيرماه گذشته دستگير و به اتهامات مسخره‌اي

مانند توهين به خميني و خامنه‌اي و تبليغ عليه نظام به 8سال زندان محكوم شده بود.

او از 23اسفند تا 27فروردين گذشته در اعتراض به عدم تفكيك زندانيان سياسي از مجرمان عادي و

خطرناك و عدم امنيت جاني و در اعتراض به شرايط وخيم بهداشتي و زيستي زندان در اعتصاب غذا

به‌سر مي‌برد. جان باختن عليرضا شيرمحمدعلي ضرورت توجه جامعه جهاني به وضعيت وخيم زندانها

و زندانيان سياسي در ايران را مضاعف مي‌كند. مقاومت ايران خواستار محكوميت جنايتهاي رژيم

آخوندي عليه زندانيان سياسي از سوي شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو، اتحاديه اروپا،

شورا و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران ذيربط و ديگر مجامع بين‌المللي مدافع

حقوق بشر مي‌باشد و بار ديگر بر فراخوان خانم مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران

به تشكيل يك هيئت بين‌المللي براي بازديد از زندانها و زندانيان سياسي ايران تأكيد مي‌كند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21 خرداد 1398 (11 ژوئن 2019)

 

فراخوان به محكوم كردن قتل فجيع زنداني سياسي عليرضا شيرمحمدعلي