ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_نقش تظاهرات سالانه

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

مبارزه علیه فاشیسم دینی و نقش تظاهرات سالانه مقاومت در آن – ایران آزاد

گفتگو با افشین علوی و خسرو شکرالهیایران آزاد – نقش تظاهرات سالانه مقاومت در مبارزه علیه فاشیسم دینی

مطالب مرتبط:

ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_پاسخ به شرایط

ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_بازتاب تصویر مقاومت

تظاهرات در بروکسل میدان شومان-شنبه۱۵ژوئن۲۰۱۹-۲۵خرداد۱۳۹۸

تظاهرات در آمریکا – همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران – جمعه ۲۱ژوئن ۲۰۱۹- ۳۱خرداد ۱۳۹۸