بلومبرگ: نفتکش پس از بارگیری رهسپار دریا بود که دچار حریق شد

بلومبرگ-نفتکش پس از بارگیری رهسپار دریا بود که دچار حریق شد