بیست وهشت خرداد سالگرد عملیات بزرگ چلچراغ

مناسبت سالگرد عملیات چلچراغ

نظری به داشته های دشمن کافی است تا هر نیرویی را ازهماوردی با او منصرف کند

مجاهدین اما اشتیاق شان برای رویارویی سوزانتر می شود…..