ایران آزاد – خواست و اهداف و تاثیرات سلسله تظاهرات مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

خواست و اهداف و تاثیرات سلسله تظاهرات مقاومت – ایران آزاد

گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکاایران آزاد – خواست و اهداف و تاثیرات سلسله تظاهرات مقاومت

مطالب مرتبط:

ایران آزاد – موقعیت کنونی مقاومت ایران و آلترناتیو حکومت آخوندی

ایران آزاد – چگونه اشرفیان تعادل را به نفع خود بر علیه دشمن ‌چرخاندند

تظاهرات بزرگ ایرانیان در واشنگتن