تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران

روز سه شنبه ۲۵ تیر جمعی از بازنشستگان در مقابل وزارت کار رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.