تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مقابل بانک مرکزی در تهران

روز سه شنبه هم‌چنین غارت شدگان مؤسسه کاسپین متعلق به سپاه پاسداران در اعتراض به غارتگري عوامل رژيم، در برابر بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع کردند.