پیام رالف نورمن به گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳

اندازه متن
Aa Aa

اجلاس سالانه مقاومت ایران

شنبه ۲۲تیر۹۸ ـ ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹

رألف نورمن نماینده کنگره آمریکا

باعث افتخارمن است كه به ساكنان اشرف نامه بنويسم.  از شما براي گردهمايي تان در حمايت از ايران آزاد و دمكراتيك تشکر ميكنم. شما نور اميد مردم ايران هستيد كه به مبارزه براي دمكراسي ادامه ميدهند. من فداكاري همه شما و همه كسانيكه از زندگي خود براي يك ايران آزاد گذشتند را ارج ميگذارم.

مطمئن باشيد كه ايالات متحده در کنار مردم ايران -كه روزانه عليه این رژيم امبارزه ميكنند  ـ می ایستد؛ مردمی که براي آزادي و رهايي و برای دستیابی به فرصتهای جديد برای پیشرفت مبارزه ميكنند.

كشور ما و دولت ترامپ فشار حداکثری را علیه رژیم حاکم  برایران برقرار کرده اند، چرا که ما از شرارت این رژیم مطلعیم.

زمان تحقق يك جمهوري آزاد، دموكراتيك و غيراتمي در ایران فرا رسیده است، نه فقط براي آزادی مردم ايران كه شايسته آن هستند، بلکه برای یک جهان امن تر.

رالف نورمن

نماينده كنگره  ایالات متحده