بازتاب گردهمایی مقاومت ایران در اشرف۳ توسط خبرگزاری فرانسه با۶۷عکس