مقاله یک هفته با ایران در اشرف۳ _ روی خط

اندازه متن
Aa Aa

بازتاب رسانه‌های مقاومت در فضای مجازی

روی خط کهکشان ۹۸ بیست وهشتم تیرماه

کهکشان ۹۸ دراشرف ۳ ترتیب با شکوهی ازکنفرانس سیاسی تالاربزرگ آثار فرهنگی مقاومت برای آزادی

ازدهه ی ۴۰ تا دهه ی ۹۰ واجتماع بزرگی از شخصیت های سیاسی ومجموعه ای ازنمادی از ۱۴ سال پایداری

ومقاومت پرشکوه برای آزادی وازنظر کیفیت وکمیت توانایی بی نظیر مقاومت ایر ان را نمایندگی می‌کند

….