فعالیت‌های کانون‌های شورشی به یاد قتل‌عام۶۷ سی‌هزار گل‌سرخ

فعالیت‌های کانون‌های شورشی به یاد قتل‌عام۶۷ سی‌هزار گل‌سرخ