تظاهرات ایرانیان در اعتراض به حضور ظریف در یوتوبوری – سوئد

تظاهرات ایرانیان در اعتراض به حضور ظریف در یوتوبوری – سوئد