کشتی توقیف شده در جبل الطارق با تضمین رژیم به جانب یونان حرکت کرد

کشتی توقیف شده در جبل الطارق با تضمین رژیم به جانب یونان حرکت کرد