سفیر لینکلن بلومفیلد: داستانهایتان را شنیدیم و رژیم را به پای میز محاکمه بکشانیم

سفیر لینکلن بلومفیلد-داستانهایتان را شنیدیم و رژیم را به پای میز محاکمه بکشانیم