کیمو ساسی: مردم متحد همیشه بر دیکتاتورها پیروز خواهند شد

کیمو ساسی-مردم متحد همیشه بر دیکتاتورها پیروز خواهند شد