گزیده کتاب راه حسین -عاشورا روز بزرگ

اندازه متن
Aa Aa

گزیده کتاب راه حسین -عاشورا روز بزرگ اگر ما شما را شکست دهیم سیره قدیم ما و جمیع حق طلبان راستین است.

گزیده کتاب راه حسین -عاشورا روز بزرگ-شماره ۲-۱۳۹۸۰۶۲۱

اکنون با چنین یاران و چنین ذخیره انبوه انسانی که عامل تعیین کننده جمیع تعارضات اچتماعی است .

جنبش هیچاز آن بیم ندارد که قوایش را به میدان گسیل داشته و پیشاپیش نوید پیروزی را اعلان نماید .

گوکه دشمن تا آنجا که می توانست در آن سو لشکر انبار سازد.

بدین سان امام حسین برای فرود آوردن کاری ترین ضربه همه چیز را مهیا می بیند .

و بر همین اساس بود که در مقابل دشمن به قوت تمام آگهی می داد ،

اگر ما شما را شکست دهیم سیره قدیم ما و جمیع حق طلبان راستین است.

و اگر مغلوب شما گردیم در حقیقت شکست نخورده ایم زیرا ما شکست ناپذیریم .

بدین گونه روز بزرگ جنبش در دهمین روز محرم سال ۶۱ فرا رسید .

شب این روز به نظافت و آماده کردن سلاح و استغفار و مزاح سپری شد.

بامداد امام حسین یاران خود را که ۳۲ تن سوار و ۴۰ تن پیاده بودند سازمان داد.

زهیربن قین بر جناح راست و حبیب بن مظاهر را بر جناح چپ فرماندهی داد و پرچم را بدست عباس سپرد.

و خود در قلب این آرایش جا گرفت .

ابن سعد نیز صفوف خود را مرتب ساخت امربن حجاج را بر جناح راست و شمر بن ذلجوشن را بر جانب چپ گمارد .

و آنگاه قربت بن قیس را بر سواران و شبس بن ربعیی را بر پیادگان سرکرده کرد و پرچم را بدست غلام خود سپرد.

شگفتا که ابن حجاج و اورو وشبس همانها بودند،

که با حجاج بن حر و یزید بن حارث و محمد بن عمر امام را به رسیدن میوهای کوفه آگهی داده ،و

عاجلا حضور او را طلبیده بودند،

و اکنون به نامردمی و جنایت پیشگی وقیحانه ای، چنین مقاماتی را احراز نمودند جنگ آغاز شد .

در اولین وحله از میان ازهاب امام حسین عبدالله امر کلبی و حر چنانکه گفتیم به میدان رفتند،

و پس از کشتاری سترگ از دشمن خود شهید گردیدند.

مطالب مرتبط:

مراسم عاشورای حسینی در جمع مجاهدان در اشرف۳

سخنرانی مریم رجوی در شامگاه عاشورای حسینی- اشرف۳

گزیده کتاب راه حسین -عاشورا روز بزرگ