بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت-فصل هفتم-بخش اول

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت

فصل هفتم: تروریسم و شیطان سازی علیه مقاومت سازمانیافته
گریزگاه خامنه ای برای حفظ نظام و برون رفت از بحران

۵۹ـ سیاست راهبردی ولایت خامنه ای علیه مقاومت سازمانیافته مردم ایران

و بر محور آن سازمان مجاهدین خلق ایران، بر دو مؤلّفۀ حداکثری و حداقلی استوار است.

نابودی کامل فیزیکی، سیاست حداکثری رژیم در مقابله با مقاومت است و سیاست حداقلی آن، مهار مقاومت و مجاهدین خلق است.

استفاده از تروریسم و شیطان سازی، سیاست کاربردی رژیم برای رسیدن به هدف است.

بررسی اقدامات رژیم، نشان می دهد که رژیم در محور مهار و نابودی،

ایستگاههای متعددی جاسازی کرده که در هریک از آنها امکانات مختلف داخلی و جهانی با صرف هزینه های آن به کار گرفته می شود.

سیاست شیطان سازی و تروریسم، در هنگامی که مجاهدین در اشرف و لیبرتی در عراق مستقر بودند

در حملات موشکی و در شیطان سازیهای زمینه ساز آن، راهبرد اصلی رژیم در برابر تهدید اصلی موجودیت نظام

یعنی جنبش مقاومت سازمانیافته برای سرنگونی بود و سیاست مماشات و طیف همجبهگان و همدستان و عوامل رژیم به آن سوخت می رساندند.

در بارۀ این سیاست شوم و کارزار همه جانبه مقاومت برای خنثی کردن آن،

خانم مریم جوی در تیرماه سال ۱۳۹۱در سخنرانی خود در گردهمایی بزرگ مقاومت گفت:

«در این سالها آخوندهای حاکم یا همدستان آنها بسیار گفتند و نوشتند که اعضای این مقاومت خودشان خود را شکنجه می کنند و می کشند؛

گفتند که این یک سکت مبتلا به کیش شخصیت است، که در جامعۀ ایران پایگاهی ندارند؛ گفتند که آنها در عراق کردها را کشته

و شیعیان را قتل عام کرده اند؛ گفتند که تسلیحات شیمیایی را در اشرف پنهان کرده اند و

گفتند که هفتاد درصد اشرفیها را به زور نگه داشته اند…

می دانید که در تاریخ طولانی و دردناک شیطان سازی علیه آزادیخواهان و جنبشهای مقاومت،

از اسپارتاکوس و مسیح تا قهرمانان مقاومت ضدفاشیستی در همین فرانسه

تا مجاهدان آزادی در ایران، یک تجربۀ استثنایی واقع شده است.

زیرا این نخستین بار است که جنبشی توانسته در زمانه خود با فداکاری و روشنگری و البته با پایبندی به قوانین بین المللی

در محضر دادگاههای آمریکا و اروپا زنجیرهای ستبر این دروغ را از دست و پای خود باز کند.

ادامه:

بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

مطالب مرتبط:

بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت-فصل ششم