انیمیشن لامین نبرد سپیدی وسیاهی-تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

انیمیشن لامین نبرد سپیدی وسیاهی-تیراژه

رنگین کمان هنر بازهم مهمان شما است

شعاربرنامه ما این است هنربرای هنر قابل ستایش نیست ما تنها هنر متعهد را

ارج میگذاریم هنری که حتی ارزش کوجک ازارزشهای انسانی را ترویج بکند

وبه تصویر بکشد.

گاهی هرچه با عصابانیت دعوا بکنید کسی صدایت را نمی شنود وبه حرفت گوش نمی دهند

امایک لبخند کوجک ولبخند محبت آمیز می تواند طرف مقابل را تحت تاثیرقراردهد

انمیشن لامین نبرد سپیدی وسیاهی را به تصویر کشیده .لامین توسط دانشجویان هنر دربلژیک نوشته وساخته شده است