درسایه حکومت آخوندی خط فقر به ۸ میلیون رسیده- روی خط

اندازه متن
Aa Aa

روی خط – بیستم مهرماه ۹۸ شکاف گسترش خط فقر

درابتدا سری میزنیم به سایت مجاهد ونگااهی داریم به اولین مقاله امروز ایران تحت  حاکمیت آخوندی

خط فقر به ۸میلیون رسیده وفشار زندگی روزبروز به مردم بیشتر میشود رشد انفجاری قیمت ها ازاین طرف

وکم درآمدی ازطرف دیگر زندگی را برای مردم سخت وسختر میکند همه چیز رشید میکند غیراز یارانه ها

مقاله ای درسایت مجاهد که به زندگی زیر خط فقرمردم اشاره ای دارد.

مطالب مرتبط:

معلمان در نظام آخوندی در زیر خط فقر – قیام ایران

شکاف گسترش یابنده حقوق و خط فقر – مجله اجتماعی، اقتصادی شماره ۱۸۱

همه چیز رشد می‌کند غیر از یارانه‌ها!