قیام مردم و جوانان شورشگر در لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و حزب الشیطان

قیام مردم و جوانان شورشگر در لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و حزب الشیطان