وزارت خزانه‌داری آمریکا: وعده های توخالی رژیم ایران در زمینه توقف تامین مالی تروریسم

وزارت خزانه‌داری آمریکا: وعده های توخالی رژیم ایران در زمینه توقف تامین مالی تروریسم