پارلمان انگلستان به اصلاحیه تاخیر در اجرای برگزیت رای مثبت داد

پارلمان انگلستان به اصلاحیه تاخیر در اجرای برگزیت رای مثبت داد