فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت