زلزله پنج و هفت دهم ریشتری در ۱۱۵کیلومتری غرب بندرعباس

زلزله پنج و هفت دهم ریشتری در ۱۱۵کیلومتری غرب بندرعباس