اندازه متن
Aa Aa

موج کشتار و سرکوب خونین در بغداد و سایر شهرهای عراق توسط وحوش خامنه‌ای

تظاهرات دانشجویان دانشکده پزشکی بصره باخواست برچیدن حکومت فاسدان و دست نشاندگان ولی فقیه

تظاهرات جوانان دلیر کربلا با شعار علیه رژیم آخوندی 

تلویزیون العربیه :‌ به خیابان آمدن مادران و تظاهرات علیه فساد و فرقه گرایی و دخالتهای خارجی تظاهرات

باوجود موج کشتار و سرکوب خونین در بغداد و سایر شهرهای عراق توسط وحوش خامنه ای، از صبح روز  یکشنبه  19آبان تظاهرات گسترده در بصره، نجف، کربلا، میسان، ناصریه، بابل، کوت و المثنی برگزار شد. در برخی از این شهرها تظاهرات به درگیری کشیده شد.

میدانها و نقاط مختلف بغداد شاهد صحنه های درگیری و جنگ و گریز بود و دانشجویان و جوانان  شورشی نقش مهمی در شعله ور نگه داشتن این قیام ایفا می کنند

 

بیشترین جنایتها در بغداد صورت گرفت با این وجود جمعیت عظیمی در میدان تحریر این کانون انقلاب را حفظ کردند.

صحنه های جنگ و گریز و درگیریهای خونین تا بامداد روز یکشنبه جریان داشت.

بغداد در آتش و دود بود و جوانان با دست های خالی در مقابل نیروهای تا دندان مسلح می ایستادند و سینه سپر می کردند.

 

از صبح یکشنبه در دانشگاه بغداد دانشجویان تظاهرات کردند و شعار سرنگونی نظام حاکم را سر دادند.

آنها علیه نظام فرقه یی و دست نشاندگان ولی فقیه در عراق بپاخاستند

موج کشتار و سرکوب خونین در بغداد و سایر شهرهای عراق توسط وحوش خامنه‌ای