قیام عراق پایتخت وشهرهای بزرگ را به لرزه درآورده

اندازه متن
Aa Aa

جهان درهفته ای که گذشت –  قیام مردم عراق تمامی شهرهای عراق رابه لرزه درآورده است

تجمع مستمر چند صدهزارنفری درمیدان تحریر این را به کانون انقلاب عراق تبدیل کرده است

طی این مدت هرروز شاهد درگیریهای گسترده برسرتسخیر پل های کلیدی بعداد بودیم.