واکنش رئیسی به حرفهای روحانی در مورد مبارزه با فساد و دستگاه قضائیه رژیم

واکنش رئیسی به حرفهای روحانی در مورد مبارزه با فساد و دستگاه قضائیه رژیم