درگذشت مهندس یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس-تسلیت خانم مریم رجوی

 

درگذشت مهندس یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس-تسلیت خانم مریم رجوی