گسترش قیام به ۱۳۲ شهر

۲۰۰ شهید، ۳۰۰۰ مجروح

 

گسترش قیام به ۱۳۲ شهر – ۲۰۰ شهید، ۳۰۰۰ مجروح