سوال نماینده پارلمان سوئد از نخست وزیر سوئد-سوئد چه اقدامی در مقابل کشتار مردم ایران انجام میدهد؟

سوال نماینده پارلمان سوئد از نخست وزیر سوئد-سوئد چه اقدامی در مقابل کشتار مردم ایران انجام میدهد؟