همزمان با سفر آخوند جلاد رئیسی به اصفهان – آتشگاه – فعالیت کانونهای شورشی ۳۸۷ و ۳۶۱

فعالیت کانونهای شورشی همزمان با سفر آخوند جلاد رئیسی به اصفهان