اندازه متن
Aa Aa

استمرار قیام و اعتصاب عمومی در لبنان

درلبنان همزمان با استمرار قیام، اعتصاب عمومی ادامه دارد و  میادین اصلی بیروت

و سایر شهرهای بزرگ محل گردهماییهای مردمی است.

اسکای نیوز گفت: قیام کنندگان لبنان راه حلهای سیاسی ارائه شده توسط مقامهای سیاسی این کشور را رد کردند

و به نشانه اعتراض دست به  اعتصاب عمومی زدند.

قیام کنندگان پل مهم رینگ را در اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور این کشور برای تحمیل یک دولت فرقه گرا مسدود کردند.

آنان خواستار برچیدن نظام سهمیه بندی و پایان دادن به سلطه رژیم آخوندی بر سرنوشت کشورشان هستند.

مطالب مرتبط

استمرار قیام لبنان برای خاتمه دادن به فساد حکومتی و سلطه حزب الشیطان

استمرار قیام و اعتصاب عمومی در لبنان