ترامپ: شورای امنیت باید در مورد خطراتی که دنیا را تهدید میکند از جمله رفتار ایران اقدام کند

ترامپ: شورای امنیت باید در مورد خطراتی که دنیا را تهدید میکند از جمله رفتار ایران اقدام کند