تظاهرات در حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی – پاریس – ۱۱ آذر ۹۸

تظاهرات در حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی – پاریس – ۱۱ آذر ۹۸