سیمرغ رهایی- مانور جنگی ارتش آزادیبخش ملی ایران – ۱۵تیر ۱۳۷۳

سیمرغ رهایی – مانور جنگی ارتش آزادیبخش ملی ایران – ۱۵ تیر ۱۳۷۳