مسعود رجوی: باید با قدرت و قاطعیت دست رژیم را کوتاه و خلع ید کرد

مسعود رجوی: باید با قدرت و قاطعیت دست رژیم را کوتاه و خلع ید کرد