سخنی با پرسنل میهن پرست و انقلابی ارتش – مسعود رجوی – ۱۲اردیبهشت۶۳

سخنی با پرسنل میهن پرست و انقلابی ارتش – مسعود رجوی – ۱۲اردیبهشت۶۳